Lentäen tehtävien ryhmämatkojen erikoisehdot » Kouvolan Matkatoimisto

Lentäen tehtävien ryhmämatkojen erikoisehdot

KOUVOLAN MATKATOIMISTON LISÄ- JA ERITYSEHDOT OPASTETTUIHIN RYHMÄMATKOIHIN

Näitä matkaehtoja sovelletaan Kouvolan Matkatoimiston tuottamiin ja myymiin lentäen tehtäviin opastettuihin ryhmämatkoihin, joista sopimus matkustajan kanssa syntyy 1.7.2018 tai sen jälkeen.

Kouvolan Matkatoimiston lisä- ja erityisehdot täydentävät Yleisiä matkapakettiehtoja. 

Yleiset matkapakettiehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Kouvolan Matkatoimiston matkaehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

EHTOJEN SOVELTAMINEN

Kouvolan Matkatoimiston opastettujen ryhmämatkojen erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme Yleisten matkapakettiehtojen lisäksi Kouvolan Matkatoimiston lisä- ja erityisehtoja. Jos näistä alla mainituista lisä- ja eritysehdoista poiketaan, on se selkeästi mainittu matkan varausvahvistuksessa.

Kouvolan Matkatoimiston opastetut ryhmämatkat ovat YME 1.1. mukaisesti tarkoitettu yksityiseen tarkoitukseen, loma ja virkistysmatkoina. Mikäli matkaa käytetään ilman ennakkoon tehtyä kirjallista sopimusta ja ilman matkanjärjestäjän suostumusta muuhun tarkoitukseen, esim. liikematkana, ei matkanjärjestäjällä ole esine- ja varallisuusvahingoissa korvausvastuuta eikä yleisten matkapakettiehtojen mukaista vahingonkorvausvastuuta.

KOUVOLAN MATKATOIMISTON OPASTETUT RYHMÄMATKAT JA NIIDEN LUONNE

Kouvolan Matkatoimiston opastetut ryhmämatkat ovat, ellei matkakuvauksessa tai –sopimuksessa muuta mainita, ennakkoon suunniteltua matkaohjelmaa noudattavia, suomea puhuvan oppaan johtamia, opastettuja matkoja, jotka toteutetaan Kouvolan Matkatoimiston ja/tai sen yhteistyökumppanin keräämänä ryhmänä. Ryhmäkoko on yleisesti 10-50 henkilöä, mutta ryhmäkohtaisesti koko voi vaihdella. Matkojen toteuttaminen edellyttää vähimmäisosanottajamäärän täyttymistä. Kouvolan Matkatoimisto pidättää oikeuden peruuttaa matka, mikäli vähimmäisosanottajamäärä ei täyty.
Opastuskieli on pääsääntöisesti suomi, joten ohjelmasta nauttiminen edellyttää suomen kielen ymmärrystä. Osa ohjelmasta voi olla paikallisoppaan opastamaa, jolloin suomenkielinen opas toimii tulkkina.

MATKALLE OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSET

Opastetuilla ryhmämatkoilla matkoilla on usein runsaasti ohjelmaa, ja välillä osaan käyntikohteista on mahdollisuus tutustua vain jalkaisin. Osa käytettävistä reiteistä voi olla huonokuntoisia ja osuuksilla voi olla epätasaisuuksia, portaita, korkeuseroja ja/tai ruuhkaa. Siirtymisiin kohteesta toiseen voi kuulua pitkiäkin istumisia käytettävässä kuljetusvälineessä (bussi/juna/lentokone/lautta) ja päivät voivat tuntua siirtymisten sekä runsaan ohjelmatarjonnan vuoksi raskailtakin. Mahdollinen aikaerorasitus sekä totutusta poikkeavat sääolot (kuumuus, kosteus, helle, korkea ilmanala, suurkaupunkien ilmansaasteet) voivat aiheuttaa väsymystä tai muita oireita ja heikentää näin peruskuntoa. Bakteerikantojen erilaisuus voi aiheuttaa vatsaongelmia, joten hyvä käsihygienia erityisesti lämpimissä maissa on tärkeää.

Matkaohjelmat aikataulutetaan ja suunnitellaan normaalin yleiskunnon sekä esteettömän liikuntakyvyn mukaisesti ja matkojen onnistumisen edellytyksenä on, että ryhmän kaikki osallistujat pystyvät noudattamaan ohjelmaa sekä aikatauluja. Joillakin matkoilla osasta retkistä voi olla mahdollista jäädä pois ja näin keventää ohjelmaa, mutta aina se ei ole mahdollista, jos esimerkiksi retki on osa siirtymistä paikasta toiseen. Matkoillamme käytettävät ruokailut ovat ennakkoon tilattuja ryhmäruokailuja ja erikoisruokavalioiden saatavuus on tästä johtuen hyvin rajoitettu. Lähetämme tiedot ruoka-ainerajoitteista etukäteen kohteisiin, mutta ennakkopyynnöstä huolimatta emme voi taata kaikkien saatavuutta. Lääkkeille ja  terveydenhoitovälineille ei voida taata suositeltuja säilytyslämpötiloja tai mahdollisesti tarvittavaa sähköä.

Huomioittehan, että busseissa ei useinkaan ole wc:tä. Matkojen turvallinen toteutuminen edellyttää esteetöntä liikuntakykyä, normaalia yleiskuntoa sekä hyvää fyysistä ja henkistä terveyttä. Vakavista sairauksista ja/tai vammoista tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle turvallisuussyistä jo ennen varauksen tekemistä. Tarvittaessa osallistumismahdollisuudesta on neuvoteltava terveydenhuollon ammattilaisen sekä matkanjärjestäjän kanssa (myös vakavat/hengenvaaralliset ruoka-aineallergiat). Dementiasta tai vakavasta muistisairaudesta kärsivä ei turvallisuussyistä voi osallistua matkalle ilman henkilökohtaista avustajaa. Muutoinkin, jos matkustaja tarvitsee apua liikkumisessa, ruokailuissa, tavaroiden kuljettamisessa, lääkkeiden ottamisessa ym. tilanteissa, täytyy hänellä olla mukana oma avustaja/matkakumppani, matkanjohtaja tai opas eivät voi toimia yksittäisen matkustajan avustajana.

TOIMISTOKULUT

Matkan muutos- ja peruutustilanteissa sovellettava Kouvolan Matkatoimiston toimistokulu on 100 €/matkustaja.

MATKUSTAJAVAKUUTUS

Kouvolan Matkatoimiston matkat eivät sisällä matkavakuutusta, peruutusturvamaksua tai matkatavaravakuutusta eikä matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Kehotamme hankkimaan jo matkan varausvaiheessa riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkakumppanin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Kehotamme myös tarkistamaan vakuutuksenne peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen, sillä joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Esim. peruutuskulut voivat olla vain 25%:sti vakuutusyhtiön ja 75 %:sti matkustajan vastuulla. Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakoista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei

myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmalainsäädännössä on säädetty. Matkanjärjestäjä noudattaa merikuljetusten osalta merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on joissakin tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän tai alihankkijana toimineen kuljetusyhtiön huolimattomuudesta. Tarkemmat ohjeet ja ehdot vakuutusyhtiöltänne.

Matkavakuutuksen lisäksi Eurooppaan suuntautuvilla matkoilla on hyvä olla eurooppalainen sairasvakuutuskortti (kortin voi veloituksetta tilata Kelasta). HUOM! eurooppalainen sairasvakuutuskortti ei korvaa matkavakuutusta, siihen ei sisälly peruutusturvaa, matkan keskeytymisturvaa, mahdollista kotiinkuljetusta poikkeavin järjestelyin jne.

MATKATAVARAVAKUUTUS JA MATKATAVARAT

Kouvolan Matkatoimiston opastettuihin ryhmämatkoihin ei sisälly matkatavaravakuutusta. Kehotamme hankkimaan matkatavaroille riittävän vakuutussuojan niiden katoamisen, viivästymisen tai vahingoittumisen varalle. Matkustusasiakirjat, maksuvälineet, henkilökohtaiset lääkkeet ja muu erityisen arvokas omaisuus on kuljetettava matkustajan oman valvonnan alla koko matkan ajan. Reittilennoilla ilmaiseksi kuljetettavan matkatavaran määrä vaihtelee, ja mahdollisesta ylipainosta/määrästä peritään lentoyhtiön ja/tai kansainvälisen ilmakuljetusjärjestön IATA:n määrittelemä lisämaksu. Kaikissa matkatavaroissa on oltava omistajan nimi ja yhteystiedot.

PASSI JA VIISUMI

Matkustajalla tulee aina olla mukanaan voimassaoleva matkustusasiakirja, joka on tavallisesti passi. EU-maihin riittää myös voimassaoleva poliisin myöntämä virallinen henkilökortti. Ajokortti, kelakortti tai väliaikainen henkilökortti eivät ole virallisia matkustusasiakirjoja.

Useimmat maat edellyttävät, että passi on koneellisesti luettava ja että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. Varmistakaa myös passin kunto - passin täytyy olla täysin ehjä ja siinä on oltava jäljellä riittävästi tyhjiä sivuja mahdollisia leimoja varten.

Kerromme passin minimivoimassaolon sekä mahdollisen viisumin tarpeen Suomen kansalaisten osalta matkan yhteydessä. Muiden kuin Suomen kansalaisten tulee tarkistaa itse viisumien tarve ko. maan konsulaatista. Matkustajan on toimitettava Kouvolan Matkatoimiston antamien ohjeiden mukaisesti viisumin hankkimiseen tarvittavat asiakirjat, jotta matkanjärjestäjä voi hankkia matkalle tarvittavat viisumit. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi tai viisumin epäämisestä. Mikäli matkustatte virka- tai diplomaattipassilla tai muulla kuin Suomen passilla, on siitä ilmoitettava varausta tehdessä, sillä viisumimääräykset, hankintaan tarvittava aika tai viisumin kulut voivat olla erilaiset.

KOHTEEN TURVALLISUUS- JA YLEISTIEDOT 

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internetsivustoilta www.um.fi ja www.thl.fi. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla. Matkustajan tulee tutustua kohteen olosuhteisiin oheisten linkkien kautta jo ennen matkavarauksen tekemistä.

MATKUSTAJAN YHTEYSTIEDOT

Matkustajan tai matkustajaryhmän edustajan tulee antaa matkavarauksen yhteydessä nimitiedot täsmälleen samassa muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Jos nimi tulee lentolippuun väärin, voi nimen muuttaminen ja väärällä nimellä matkustaminen olla mahdotonta tai se voi aiheuttaa merkittäviä lisäkuluja. Tällöin Kouvolan Matkatoimisto ei ole vastuussa matkustajalle aiheutuneista kuluista tai matkalle lähdön estymisestä.
Mikäli matkustajalla on sellainen vamma/sairaus, joka voi hänen osaltaan vaikuttaa matkustamisen esteettömyyteen tai matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla*, tulee hänen turvallisuus ja operatiivisista syistä ilmoittaa asiasta ja sopia osallistumisestaan matkanjärjestäjän kanssa jo ennen varauksen tekemistä. Avustajaa tarvitsevan matkustajan osallistumisesta matkalle neuvotellaan aina tapauskohtaisesti. Matkanjärjestäjän henkilökunta ei voi toimia matkustajan henkilökohtaisena avustajana, vaan hänen on tarvittaessa hankittava ja kustannettava avustaja itse. EUalueen lentoasemille ja satamiin on usein etukäteistilauksella mahdollista saada avustusta, mutta tämä ei ulotu matkan muuhun ohjelmaan tai EU:n ulkopuolelle.
*Huom. kohta matkalle osallistumisen edellytykset.

MATKASOPIMUS JA MATKAEHDOT

Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tarjouksen ja matkavahvistuksen sisältöön ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheistä Kouvolan Matkatoimistolle ennen maksujen suorittamista. Matkan tilaaja vastaa matkanjärjestäjälle antamiensa matkustajatietojen ja mahdollisten erityistarpeiden oikeellisuudesta (YME 2.6.5.).
Sopimus syntyy, kun matkustaja maksaa ennakkomaksun tai lähellä lähtöä varattaessa matkan koko hinnan Kouvolan Matkatoimistolle, ellei matkan vahvistuksen yhteydessä toisin ilmoiteta.
Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva Kouvolan Matkatoimiston palvelumaksu.

Ennakkomaksun suuruus on, jollen matkan vahvistuksessa toisin ilmoiteta, 300€/hlö Eurooppaan suuntautuvista matkoista ja 500€/hlö kaukomatkoista. Ennakkomaksu maksetaan 7 päivän kuluessa varauksen tekemisestä, jollei varausvahvistuksessa toisin ilmoiteta.
Loppumaksu suoritetaan viimeistään 45 vrk ennen matkaa. Jos lähtöön on vähemmän kuin 45 vrk, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi toimistoomme tai pankkiin.
Suorittamalla maksun asiakas hyväksyy Yleisiin Matkapakettiehtoihin sekä Kouvolan Matkatoimisto Oy:n lisä- ja erityisehtoihin sisältyvät määräykset ja niihin varausvahvistuksessa vahvistetut poikkeukset sekä ne mahdolliset esitteen/nettisivujen tietoihin tulleet muutokset, jotka Kouvolan Matkatoimisto Oy saattaa hänen tietoonsa matkan vahvistamisen yhteydessä.

ILMAN OMIA HUOLTAJIA MATKUSTAVAT ALAIKÄISET MATKUSTAJAT

Mikäli seurueessanne on alle 18-vuotiaita, tulee heistä ilmoittaa jo matkavarauksen yhteydessä.

Huoltajan kirjallinen suostumus on hyvä olla mukana matkalla. Joissakin maissa alaikäisen matkustessa ilman huoltajaansa, tarvitaan eritysselvityksiä ja/tai lupia. Näiden hankkiminen on matkustajien omalla vastuulla.

MATKADOKUMENTTIEN TOIMITUS

Kouvolan Matkatoimisto toimittaa matkaliput sekä tarvittaessa tarkemmat toimintaohjeet noin 1-2 viikkoa ennen matkaa varauksella olevalle yhteyshenkilölle (yleensä matkan tilaaja). Kehotamme tutustumaan kaikkiin ohjeisiin huolellisesti.

MATKAN PERUUTTAMINEN

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista.

Opastettujen ryhmämatkojen erityisluonteen vuoksi sovellamme yleisistä matkapakettiehdoista

poikkeavia peruutusehtoja. Näitä ehtoja sovelletaan peruutuksen syystä riippumatta, myös sairastapauksissa. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta matkanjärjestäjälle viivytyksettä.

Jollei muuta ole matkavahvistuksessa mainittu, noudatamme seuraavia peruutusehtoja:

• Viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, pidätetään toimistokulu 100 €/hlö
• 59-36 vrk ennen matkan alkua, pidätetään varausmaksu
• 35-15 vrk ennen matkan alkua, pidätetään 50% matkan hinnasta
• 14 vrk tai vähemmän ennen matkan alkua, pidätetään 95 % matkan hinnasta

* Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

* Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen/hyttiin/huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä mainittujen peruutuskulujen lisäksi peruutuksen johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti kyseisten kulujen maksamisesta matkanjärjestäjälle.

Muut peruutusehdot
Joillakin matkoilla käytetään em. ehdoista poikkeavia peruutusehtoja. Nämä ehdot ilmoitetaan erikseen kyseisen matkaohjelman yhteydessä.

Peruutusehdot räätälöidyille ryhmämatkoille
Räätälöityjen erityismatkojen peruutusehdot kerrotaan varausvahvistuksen yhteydessä. Nämä ehdot koskevat yksittäisille ryhmille erikseen tilattavia, Kouvolan Matkatoimiston oman tuotannon ulkopuolisia matkoja, jotka räätälöidään tilauksesta ryhmän toiveiden mukaisesti (yritysten ja yhdistysten virkistysmatkat, leirikoulut, opinto- ja messumatkat jne.).

Lisäpalveluiden peruutukset
Peruutuksen yhteydessä perimme aina lisäksi etukäteen tilatuista ja vahvistetuista lisäpalveluista aiheutuneet kustannukset (esim. paikkavaraukset lentokoneessa, konsertti-, teatteri-, jalkapallo- musikaali ym. liput)

MUUTOKSET JA MATKASOPIMUKSEN LUOVUTUS

Muutoksia matkavaraukseen voi tehdä matkan tilaaja tai tilaaja ja toinen matkustaja yhdessä.

Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet todelliset kulut. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaavat luovuttaja eli alkuperäinen matkustaja sekä luovutuksensaaja eli uusi matkustaja yhteisvastuullisesti. Aina matkustajan nimenmuutos ei ole mahdollinen lentoyhtiön ja/tai hotellin säännöistä johtuen tai jos lentoliput on jo kirjoitettu.

Mikäli kyseisen palveluntarjoajan säännöt eivät salli nimenmuutosta, käsitellään muutos peruutuksena ja uutena varauksena ja peruutuksesta peritään peruutusajankohdan mukaiset peruutuskulut ja uuden lähtijän kohdalla matkan hinta perustuu sillä hetkellä voimassaoleviin hintoihin ja saatavuuteen.

MATKAN HINTA JA MAHDOLLISET MUUTOKSET

Matkan hinta perustuu varaushetkellä voimassa olleisiin kohdetietoihin, hinnastoihin, valuuttakursseihin, veroihin ja maksuihin, ellei matkan yhteydessä ole muuta mainittu. Hinta annetaan ennen matkasopimuksen

syntymistä sitoumuksetta, ja Kouvolan Matkatoimisto varaa oikeuden hinnanmuutoksiin YME 8. kohdan mukaisesti. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa verojen, polttoaineiden ja valuuttakurssien muutokset. Kuljetusmuodon erityisluonteesta johtuen (reittilennot) matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, polttoainemaksuissa tai viranomaisten vahvistamissa lentoveroissa tapahtuu muutoksia. Matkan hintaan ei sisälly palveluhinnaston mukaista palvelumaksua.

OPPAAN TAI MATKANJOHTAJAN VAIHTUMINEN

Pidätämme oikeuden käyttää nimetyn oppaan sijaan toista opasta pakottavassa tilanteessa, esim. nimetyn oppaan ollessa estynyt sairastumisen tai muun vakavan syyn johdosta. Oppaan vaihtuminen toiseen ei oikeuta vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai matkan peruuttamiseen kuluitta. Matkan aikana oppaan sairastuessa äkillisesti, loppumatkan opas voi olla myös englanninkielinen, jos toista suomenkielistä opasta ei kohteessa ole saatavissa.

LENTOLIIKENTEEN ONGELMAT, HOTELLIEN JA PALVELUJEN TASO

Erityisesti kaukokohteissa lentoliikenteessä voi esiintyä viime hetken aikataulumuutoksia, myöhästymisiä tai lentojen peruuntumisia. Mikäli korvaavaa lentoa ei ole mahdollista saada, pidätämme oikeuden ohjelmanmuutoksiin, jotka johtuvat tällaisista matkakohteen erityisoloista

Kouvolan Matkatoimisto valitsee hotellit, vierailukohteet ja ravintolat aina matkan luonteen ja ohjelman mukaan ja ne ovat yleensä paikallista hyvää tasoa, mutta varsinkin Euroopan ulkopuolella paikallinen taso ei välttämättä vastaa Suomen tasoa. Sähkökatkokset ja vedenjakelun ongelmat ovat joissakin kohteissa tavallisia ja niihin on hyvä varautua.

MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI 

Matkanjärjestäjällä on oikeus (YME 9.5) peruuttaa matka, jos matkalle ei ilmoittaudu matkan tiedoissa mainittua minimiosanottajamäärää.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää. Yleensä peruutuksesta ilmoitetaan kuitenkin jo huomattavan paljon aikaisemmin, koska päätös matkantoteuttamisesta täytyy tehdä usein jo 60-90 päivää ennen matkan alkua.

LISÄPALVELUT JA RETKET

Kouvolan Matkatoimiston tarjoamat lisäretket ja –palvelut edellyttävät toteutuakseen minimiosallistujamäärää. Kouvolan Matkatoimisto varaa oikeuden peruuttaa lisäretket ja –palvelut, mikäli niiden osallistujamäärä jää alle vaaditun. Peruuntuneesta tai toteutumatta jääneestä palvelusta palautetaan matkustajan siitä maksama hinta. Lisäpalveluna varatun retken peruuntuminen ei oikeuta retken hintaa suurempaan hinnanalennukseen eikä vahingonkorvaukseen.

VIRHEILMOITUS

Matkustaja ei voi vedota virheeseen matkan jälkeen, ellei hän ilmoita virheestä oppaalle tai matkatoimiston edustajalle matkalla ollessaan ja kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheestä, joka voidaan korjata matkan aikana, on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista. Matkaa koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. (YME 12.4.)
Jos jostain syystä opasta ei saisi kiinni, Kouvolan Matkatoimiston päivystysnumero matkan aikana on +358 40 550 2887.

HYVÄ TIETÄÄ - YLEISTÄ

Matkalla on huomioitava, että päiväkohtaisia ohjelmia voidaan joutua muuttamaan vielä matkan aikana, mm. sään, ruuhkien, paikallisten tapahtumien tai muiden yllättävien syiden johdosta. Tämä voi aiheuttaa sen, että ohjelman mukainen vapaa-aika siirtyy toiseen ajankohtaan tai lyhenee alkuperäisestä, matkapäivien tai päiväohjelmien järjestys muuttuu tai jokin kohde jää kokonaan pois. Kehotamme välttämään matkaohjelman ulkopuolisia omia matkajärjestelyjä, jotka vaativat tiettyyn aikatauluun sitoutumista. Kouvolan Matkatoimisto ei vastaa vahingoista matkustajan tekemien omien suunnitelmien mahdollisissa peruutus- tai muutostilanteissa. Mikäli matkustaja eroaa ryhmästä kesken matkan tai käyttää varattuja palveluja vain osittain tai ei ollenkaan, on hän velvollinen ilmoittamaan siitä jo matkaa varatessaan tai viimeistään matkan alkaessa oppaalle. Matkustajalla ei ole oikeutta hinnanpalautukseen yksipuolisesti käyttämättä jätettyjen palveluiden osalta.

TIETOSUOJA

Tietojen käsittelyssä huomioidaan YME 2.6. ja 4.3. Kouvolan Matkatoimistolle matkaa varten luovutettuja tietoja siirretään matkan varaamisen ja suorittamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETAmaihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. Lisätietoja https://www.kouvolanmatkatoimisto.fi/yritys/rekisteriseloste/
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksia varten.
Kouvolan Matkatoimisto ei voi antaa matkustajista mitään tietoja ulkopuolisille ilman viranomaisen virka-apupyyntöä, joten matkustajan on syytä jättää matkansa aikataulut ja yhteystietonsa matkan aikana ystäville ja sukulaisille kotimaassa.

ANNETUT TIEDOT

Kouvolan Matkatoimisto ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä esitteessä/nettisivuilla mahdollisesti olevista paino/kirjoitusvirheistä. Koska hotellien omilla verkkosivuilla ja kohdemaista saaduissa esitteissä voi olla virheitä tai epätarkkuuksia, vastaa Kouvolan Matkatoimisto vain itse tuottamiensa esitteiden, verkkosivujen ja matkaohjelmien sisällöstä. Kouvolan Matkatoimisto varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ennen ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen syntymistä. Verkkosivuillamme olevat tiedot ovat voimassa kulloisellakin tarkasteluhetkellä. Varaamme oikeuden muuttaa tietoja ja matkojen saatavuutta ennen sopimuksen tekemistä.

VAKUUS

Kaikki Kouvolan Matkatoimiston matkat ovat matkapaketteja, joista matkanjärjestäjä on asettanut vakuuden Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV), Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki, puh. 029 505 3000, kirjaamo@kkv. fi ja rekisteröitynyt sen vakuusrekisteriin: 3209/00/MjMv
Kouvolan Matkatoimisto on Suomen Matkatoimistoalan Liiton jäsen, jäsennumero 28997.

VASTUULLINEN MATKANJÄRJESTÄJÄ

Kouvolan Matkatoimisto Oy
Osoite: Asemakatu 1, 45100 Kouvola
Puhelin:  05-744 3100
Sähköposti: matkat@kouvolanmatkatoimisto.fi
Y-tunnus: 0638666-1


© 2023 | Kouvolan Matkatoimisto Oy